Публічний договір купівлі-продажу

Публічний договір купівлі-продажу

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Для цілей даного Публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

Продавець - особа (юридична особа, фізична особа-підприємець), яка відповідно до українського законодавства є власником та/або розповсюджувачем товару та має намір здійснити його продаж за допомогою Сайту.

Публічний договір - договір купівлі-продажу, укладений на відстані, який встановлює для всіх Покупців однакові умови придбання Товару за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Сайт на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцем. 

Сайт - веб-сайт Інтернет-магазину, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://sale.brille.ua, включаючи всі його веб - сторінки.

Товар - товари, що пропонуються до продажу Продавцем. Товари представлені на Сайті через фото-зразки та текстові описи, що є власністю Продавця.

Публічна оферта - адресована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором.

Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.

Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

Акцептнадання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється: 

- шляхом направлення Замовлення Продавцю натисканням кнопки «Оформить заказ» у віртуальному кошику;

- шляхом замовлення Покупця, здійсненого за допомогою телефонного дзвінка за номерами, вказаними на Сайті, що свідчить про прийняття Покупцем Публічної оферти. 

Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, котра акцептувала умови Публічної оферти і направила Продавцю Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.

Логін доступу на Сайт – персональна адреса електронної пошти Користувача, яка використовується ним для входу на Сайт та здійснення ідентифікації в інформаційній системі Сайту.

Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних даних. Реєстрація може також проводитись шляхом авторизації за допомогою власного профілю користувача у соціальних мережах зазначених на Сайті.

Особистий кабінет Покупця – сторінка Сайту, що містить історію зроблених Замовлень на Сайті та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Особистий кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, обсяг якої визначається Продавцем самостійно.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Публічна оферта є пропозицією Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить всі істотні умови щодо укладення Публічного договору на визначених нижче умовах.

2.2. Акцептом Користувач засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цього Публічного договору без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з його умовами до моменту вчинення Акцепту.

Моментом Акцепту є натискання Користувачем у віртуальному кошику кнопки «Оформить заказ» та направлення Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту.

При здійсненні Замовлення за допомогою телефонного дзвінка за номерами, вказаними на Сайті, Акцептом вважається однозначно виражений намір Користувача здійснити купівлю обраних ним на Сайті Товарів.

2.3. Публічний договір вважається укладеним з моменту одержання Продавцем оформленого Користувачем Замовлення з обраними Товарами.

Факт одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем на адресу електронної пошти, вказану ним при Реєстрації, електронного листа від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення.

2.4. З моменту отримання Продавцем Замовлення Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання.

3. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар на підставі належним чином оформленого Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічним договором.

Основні характеристики Товару містяться на Сайті в описі під кожним відповідним Товаром.

3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Користувач самостійно та на власний розсуд оформлює Замовлення на веб - сторінках Сайту шляхом додавання обраних ним Товарів у віртуальний кошик та:

- натискає кнопку «В корзину» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформление заказа», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару), або

- натискає кнопку «Купить в один клик», та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Купить в один клик», в якій, зокрема обов’язково вказує свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти;

- зробивши Замовлення за номерами, вказаними на Сайті.

4.2. Завершення оформлення та направлення Замовлення Продавцю здійснюється натисканням кнопки «Оформить заказ» у віртуальному кошику.

4.3. Внесення змін у підтверджене Продавцем Замовлення можливе протягом 15 хвилин з моменту направлення Замовлення Продавцю. В усіх інших випадках, внесення змін до Замовлення, що підтверджене Продавцем не допускається. Для внесення змін необхідно скасувати попереднє Замовлення та оформити нове.

4.4. В рамках одного Замовлення Користувач може обрати необмежену кількість одиниць Товарів.

4.5. У випадку, коли після оформлення Замовлення виявиться, що один або декілька товарів з Замовлення відсутні на складі Продавця, Продавець зв’язується з Покупцем для уточнення Замовлення, та у випадку якщо Покупець протягом 7 (семи) календарних днів не відповідає по вказаним контакним даним у Замовленні, або не погоджується на отримання Замовлення без товарів, яких немає в наявності у Продавця в даний момент на складі, Продавець має право відмінити Замовлення та видалити його з системи, повідомивши про це Покупця електронною поштою.

4.6. Натисканням на кнопку «Оформить заказ» або «Купить» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

- місцезнаходження та режим роботи Продавця;

- основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;

- вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;

- спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

- Гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);

- гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;

- порядок прийняття претензій;

- порядок прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного Публічного договору;

- порядок розірвання даного Договору;

- інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

4.7. Натисканням на кнопку «Оформить заказ» або «Купить» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

4.8. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п. 4.1 - п. 4.2 даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

5. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ОПЛАТИ

5.1. Ціна кожного Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на відповідній сторінці Сайту.

5.2. Вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від обраного Покупцем способу доставки. До вартості Замовлення застосовуються відповідні розміри економій (в разі їх наявності).

5.3. Сплата за Товари здійснюється Покупцем в сумі, що відповідає загальній вартості Замовлення, вказаній на веб – сторінці завершення Замовлення, з врахуванням розміру всіх економій.

5.4. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товарів.

5.5. Покупець може оплатити вартість Замовлення одним із способів, зазначеними на Сайті:

5.6. Продавець вправі надавати знижки на Товари та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів, інших економій, порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку, з дотриманням положень чинного законодавства

5.7.  Про умови та способи оплати вартості Замовлення можна також дізнатись у відповідному розділі Сайту за посиланням: https://sale.brille.ua/oplata/  Інформація, розміщена за вказаним посиланням є невід’ємною частиною Публічного договору.

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ТОВАРУ

6.1. Доставка Замовлення Покупцю здійснюється у спосіб, обраний Покупцем самостійно при оформленні Замовлення.

6.2. Продавець залишає за собою право змінити спосіб доставки, попередньо узгодивши таку зміну із Покупцем.

6.3. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – «Компанії-перевізники»), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаніями-перевізниками.

З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.

6.4. Факт отримання та відсутність претензій до кількості та якості Товару Покупець підтверджує власним підписом у товарно-транспортній/експрес накладній (у разі доставки Компаніями-перевізниками), або у видатковій накладній в момент отримання Товару (у разі самовивозу Товару).

6.5. Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем в Замовленні, в комплектності згідно з Замовленням, в належному (робочому) стані і якості.

6.7. Під час доставки, Товар вручається Покупцеві або третій особі, що зазначена в Замовленні в якості одержувача (далі і Покупець, і третя особа іменуються - «Одержувач» ).

6.8. У випадку неможливості отримання Товару Одержувачем, Товар може бути врученій особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер відправлення, ПІБ Одержувача), а також оплатити вартість Товару в повному обсязі або надати документ, що засвідчує його оплату.

6.9. У разі відсутності Одержувача за адресою доставки, вказаної Покупцем у Замовленні, або відмови Одержувача від отримання Товару з необґрунтованих причин, Товар повертаються Продавцю.

6.10. При відмові Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин Покупець повинен оплатити вартість наданої послуги з доставки Товару та його повернення Продавцю.

6.11. Про умови та способи доставки Товару можна також дізнатись у відповідному розділі Сайту за посиланням: https://sale.brille.ua/dostavka/ Інформація, розміщена за вказаним посиланням є невід’ємною частиною Публічного договору.

6.12. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Товару і проставляння Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Товару (документи, що вказані в п. 4.4 Публічного договору).

6.13. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Користувач/Покупець може з'ясувати за контактними даними Продавця в розділі «Контакти» зручним для Користувача/Покупця способом.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. При отриманні Товару від кур’єра Компанії-перевізника або Продавця, Одержувач зобов’язаний перевірити зовнішню цілісніть(044) 500-2-500
(066) 395-14-14
(093) 474-50-14
(067) 445-65-26